ÅRHUS2012 blev en massiv succes

I weekenden mødtes 110 antifascister fra alle dele af Danmark samt Tyskland, Norge og Sverige i Århus, for at deltage i konferencen ”ÅRHUS2012 – antifascistisk politik og strategi”. Målet med konferencen var at knytte bånd på tværs af byer, lande og organiseringer, samt at udveksle erfaringer og diskutere fremtidige strategier for det antifascistiske arbejde i Århus.

Weekenden blev en kæmpe succes med et stort fremmøde og højt engagement blandt konferencedeltagerne. Mange forskellige aspekter af livet som antifascist blev sat til diskussion og ikke mindst refleksion. De forskellige oplæg havde generelt en lavpraktisk og fremadrettet karakter, og mange nye idéer og løsninger blev i fællesskab udviklet.

Gik du glip af et oplæg, var du på arbejde hele weekenden eller havde du en anden god undskyldning for ikke at deltage i weekendens konference, så bringer vi her en kort gennemgang af en række af weekendens oplæg.

Fredag

Fredagen forløb som en overordnet introduktion til det nuværende antifascistiske arbejde i Århus. De aktive århusianske grupper, blandt andet Libertære Socialister, SUF, ARN og Anarkistisk Bogcafe, holdt oplæg med fokus på deres antifascistiske arbejde, resultater og udfordringer. Herefter gav Researchkollektivet Redox et overblik over højrefløjens aktivitet i Danmark og mere detaljeret om Århus.
Fredagen gav således et vidensfundament for weekendens følgende oplæg og diskussioner.

Lørdag

Lørdag morgen startede ud med bl.a. et oplæg om fencewalking, der er en betegnelse for enkeltpersoner, som færdes ukritisk i kredse med både fascister og venstreorienterede. Dette forekommer hovedsagligt i casuals- og hooligankredse, samt i forskellige alternative musikmiljøer. Den centrale problematik i fencewalking, er at disse personer medfører en risiko for at følsomme oplysninger om venstrefløjens enkeltpersoner og politiske strategier siver ud til de fascistiske miljøer. Fencewalkers er ofte ukritiske overfor sine modstridende venskaber og betegner sig selv som apolitiske. Konfrontation af disse personer betyder derfor ofte at de må tage stilling for eller imod fascisme, sexisme og homofobi.

Eksempler blev i oplægget givet fra gruppen ”Get off the fence” fra England, som arbejder med oplysningsarbejde om højreorienterede bands og enkeltpersoner, som eks. bookere til festivaler og koncerter kan bruge, så de kan undgå samarbejde med disse.

Der blev i den efterfølgende diskussion vendt hvordan man balancerer mellem at være et åbent venstreorienteret miljø og prioriterer miljøets sikkerhed, samt konkrete erfaringer og løsningsforslag til hvordan man håndterer fencewalkers i sit eget og sine nærmestes liv.

Lørdag formiddag holdt to aktivister fra AFA oplæg med udgangspunkt i deres artikel I drengeklubbens skygge, der forsøger at gøre op med den mandsdominerede machokultur, som ofte er herskende i antifascistiske kredse.

Machokulturen har en klar tendens til at ekskludere nogle personer og i særdeleshed kvinder, fra at deltage i den antifascistiske bevægelse. Problematikken har grobund i tillærte magt- og kønsstrukturer fra det omgivende samfund. Derfor spiller bevidstgørelsen om dette en central rolle i bekæmpelsen af machokulturen.

Tendensen med at fortælle røverhistorier hvor personer iscenesætter sig selv som dygtige, erfarne, hårde og ”rigtige” antifascister, skaber typisk afstand til andre, knapt så højtråbende, personer og minimerer muligheden for at evaluere episoder og oplevelser som eksempelvis har været psykisk hårde.

Kønskvotering blev i den forbindelse nævnt som et middel til at gøre op med den negative kultur, både internt i forhold til medlemssammensætning, men også udadtil fx i en jævn kønssammensætning af dørhold og optrædende kunstnere ved koncerter og fester.

I den efterfølgende diskussion blev der sat fokus på de borgerlige mediers indflydelse på, hvordan vi opfatter os selv, og hvordan vi imødekommer behovet for at evaluere og dele tanker om fx voldsomme aktivitstoplevelser, uden at skabe afstand til andre. Yderligere blev der talt om balancen mellem humoristisk bearbejdning og en politisk korrekt omgangstone og herunder muligheden for at skabe plads til forskellige omgangstoner uden at nogen kommer til at dominere andre. Slutteligt blev det diskuteret hvordan vi undgår at kvinder betragtes som ofre og mænd typisk som machotyper. Hvordan vi sikrer os at antifascismen har flere ”ansigter” og giver plads til alle.

Senere lørdag eftermiddag fik konferencen besøg af en repræsentant fra Gadeterapeuterne, et netværk af terapeuter i København, som blev startet i kølvandet på Ungdomshusets rydning i 2007. Oplæget kredsede om hvilke psykiske udfordringer det kan indebære at være antifascist med konkret fokus på løsninger og håndtering af disse udfordringer.

Det blev blandt andet fremhævet at aktivister, der konstant eller ofte befinder sig i pressede situationer, kan opleve forskellige symptomer på stress eller posttraumatisk stres. Aktivister fra Århus kom i den forbindelse med konkrete eksempler på psykiske reaktioner som de havde oplevet, som direkte og indirekte følge af overfald på dem selv eller medaktivister.

Oplægsholderen fremhævede at muligheden for at kunne sige fra overfor konfrontationer og traumatiserende oplevelser, nærmest er ikke-eksisterende i Åhus. Her bliver behovet for at kunne mødes i trygge rammer og opleve positivt socialt samvær således også større.
Som konkrete redskaber i forbindelse med stress eller traumer blev det i oplægget bl.a. nævnt at man med fordel kan søge en opnåelse af kropsbevidsthed igennem fysisk træning, massage eller meditation. Ligeledes kan man skabe sammenhænge mellem forskellige delelementer i dagligdagen fx ved at lave debriefing i grupper, acceptere fysiske reaktioner som kroppens naturlige måde at bearbejde oplevelser på og huske at yde omsorg for hinanden.

Gadeterapeuterne anbefalede i øvrigt alle aktivister at læse teksten
Activist trauma support.

Lørdag aften sluttedes af med oplæg fra skandinaviske kammerater i Malmö, Helsingborg og Oslo, der alle fokuserede på erfaringer med kampen mod fascismen og delte flere konkrete strategier og løsninger med århusianerne og resten af konferencen. Herefter var der tid til socialt samvær og snak over et par enkelte øl, inden batterierne igen skulle oplades til den sidste dag på konferencen.

Søndag

Søndagens formiddagsprogram bestod af en gennemgang af relevant jura i forbindelse med det antifascistiske arbejde, ved et oplæg af Retshjælpen Rusk, som beskrev mulighederne for klager, erstatning samt grundlæggende rettigheder og forholdsregler i forbindelse med aktivisttilværelsen.

Herudover stod Researchkollektivet Redox for et oplæg om dokumentationsarbejde, informationsdeling og research i forbindelse med højrefløjens aktiviteter. I dette oplæg blev der rig mulighed for at stille konkrete spørgsmål til Redox, hvilket især blev gjort med et fokus på de århusianske fascister.

Søndag eftermiddag mundede weekendens mange oplæg, diskussioner og tanker ud i plenumdebatter, som skulle pege på hvordan arbejdet med at styrke det antifascistiske arbejde i Århus fremadrettet skal forløbe. Bl.a. blev det nye netværk Praktisk Solidaritet Aarhus (PSA) i København diskuteret og konkrete idéer til projekter i netværket blev udviklet, ligesom fremtidige antifascistiske stormøder i Århus blev planlagt.

Projekt Antifa vil gerne takke de mange deltagere for en fremragende konference, som forhåbentligt vil medføre at der nu blæser nye vinde over Aarhus. Tak til madholdet, der stod for suveræn vegansk mad hele weekenden, og tak til alle de aktivister, som gjorde konferencen til en god og tryg oplevelse for alle deltagere. Vi glæder os meget til at følge udviklingen i PSA-netværket og ikke mindst Århus i den kommende tid.

Information om evaluering følger senere.